Mediation


Ouderschapsplan niet altijd verplicht (jurisprudentie).

Een ouderschapsplan is niet nodig wanneer de Ďvaderí juridisch geen rol van betekenis vervult in het leven van het kind. Tot deze uitspraak kwam de rechtbank Utrecht in een echtscheidingsprocedure.

Een man en een vrouw zijn in 1998 in Marokko met elkaar getrouwd. De vrouw heeft de Marokkaanse en de Nederlandse Nationaliteit, de man alleen de Marokkaanse. Tijdens het huwelijk, in augustus 2009, is een kind geboren. Het huwelijk is duurzaam ontwricht. Man en vrouw zijn het erover eens dat zij na het huwelijk niet met elkaar hebben samengeleefd en dat het kind niet door de man verwekt is. Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat er geen ouderschapsplan overgelegd hoeft te worden. Het verzoek tot echtscheiding wordt vervolgens toegewezen. De moeder moet binnen afzienbare tijd een verzoek tot ontkenning van het vaderschap indienen.
(Bron: Rechtbank Utrecht, 30 september 2009, zaak/rekestnummer 273883 / FA RK 09-5430, LJN BJ9621,
Mr. drs. Pauline Maarsen)


Afschaffing van de flitsscheiding

Met de komst van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding is de mogelijkheid voor flitsscheiding afgeschaft. Hier vindt u het antwoord op veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Kan een geregistreerd partnerschap nog via de ambtenaar van de burgerlijke stand worden beŽindigd?

Dit kan alleen als de geregistreerde partners geen minderjarige kinderen hebben voor wie een ouderschapsplan moet worden opgesteld.

Het huwelijk is voor 1 maart 2009 omgezet in een geregistreerd partnerschap. Kan dit huwelijk nog worden ontbonden via de flitsscheiding?

Met ingang van 1 maart 2009 is de wet van toepassing en kan geen huwelijk meer omgezet worden in een geregistreerd partnerschap. Huwelijken die echter voor 1 maart 2009 in een geregistreerd partnerschap zijn omgezet, kunnen wel door tussenkomst van de ambtenaar van de burgerlijke stand worden beŽindigd. Maar alleen in het geval dat de geregistreerde partners geen minderjarige kinderen hebben over wie een ouderschapsplan moet worden opgesteld. De overige geregistreerde partnerschappen kunnen door de rechter worden ontbonden.
(Bron: ministerie van justitie)


 

 Scheiden

Als u een scheiding of een ontbinding van uw huwelijk wilt, dan krijgt u te maken met de regels die in de wet staan over echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. U moet bijvoorbeeld voor een scheiding of een ontbinding van het huwelijk naar de rechter. Dat geldt ook als u gehuwd bent met een partner van hetzelfde geslacht.

Duurzaam ontwricht

In Nederland kunt u scheiden als uw huwelijk duurzaam ontwricht is. Duurzame ontwrichting is de enige reden die de Nederlandse wet geeft voor echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Er is sprake van duurzame ontwrichting, als de verhouding binnen het huwelijk zo moeilijk is geworden, dat het eigenlijk niet mogelijk is om nog langer de huwelijksband in stand te houden.

Als u getrouwd bent, maar niet langer bij uw partner wilt blijven, dan kunt u in Nederland om een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed vragen. Bent u al van tafel en bed gescheiden en wilt u helemaal uit elkaar? Dan kunt u vragen om de ontbinding van uw huwelijk na scheiding van tafel en bed.

 Drie soort beŽindiging

Een echtscheiding, een scheiding van tafel en bed en een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed zijn drie verschillende dingen.

Bij een echtscheiding wordt het huwelijk beŽindigd. Alle juridische banden die uw echtgenoot en u hebben, worden verbroken. U kunt, als u dat wilt, opnieuw met iemand anders trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten.

Bij een scheiding van tafel en bed blijft u volgens de wet getrouwd. Door de scheiding van tafel en bed gelden bepaalde rechten en plichten die verbonden zijn aan het huwelijk niet meer. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als u om godsdienstige of financi√ęle redenen geen echtscheiding wilt.

Wilt u na een scheiding van tafel en bed helemaal uit elkaar, dan kunt u aan de rechter vragen om ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Na de ontbinding van het huwelijk is het huwelijk definitief ge√ęindigd. Uw ex-echtgenoot en u kunnen dan opnieuw (met iemand anders) trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten.

Zowel voor een (echt)scheiding als voor een ontbinding van het huwelijk moet u naar de rechter. U hebt daarvoor een advocaat nodig.

Termijnen voor beŽindiging

Als u getrouwd bent en uit elkaar wilt, kunt u op elk moment na de huwelijkssluiting om een scheiding vragen. U hoeft niet een bepaalde periode getrouwd te zijn geweest.

Een verzoek om ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed kunt u niet altijd op elk moment doen. Als uw echtgenoot en u samen om de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed vragen, dan geldt er geen termijn.

Wilt u een eenzijdig verzoek om ontbinding van uw huwelijk na scheiding van tafel en bed doen, dan kan dat pas als de scheiding van tafel en bed ten minste drie jaar heeft geduurd. In een heel enkel geval kan de rechter deze termijn verkorten tot een jaar. De termijn van drie jaar begint te lopen als de scheiding van tafel en bed definitief is geworden.


Voorwaarden

Niet iedereen kan in Nederland scheiden of zijn huwelijk laten ontbinden. Het kan alleen als:

 • U en uw partner beiden de Nederlandse nationaliteit hebben
 • U Nederlander bent, de echtscheiding verzoekt én ten minste een halfjaar Nederland als uw gewone verblijfplaats heeft 

Daarnaast kan het, ongeacht de nationaliteit, in de volgende gevallen:

 • U en uw partner verzoeken samen de echtscheiding en een van u beiden heeft zijn of haar gewone verblijfplaats in Nederland
 • Uw partner verzoekt de echtscheiding en u heeft in Nederland uw gewone verblijfplaats
 • U verzoekt de echtscheiding en u heeft ten minste één jaar in Nederland uw gewone verblijfplaats
 • U en uw partner hebben uw gewone verblijfplaats in Nederland
 • De laatste gewone verblijfplaats van u en uw partner is in Nederland en een van u beiden verblijft daar nog


 

 Ouderschapsplan

Sinds 1 maart 2009 zijn ouders verplicht om bij scheiding een ouderschapsplan op te stellen. Het plan bevat afspraken over de zorgverdeling, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling tussen de voormalige partners.

Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

De verplichting om een ouderschapsplan op te stellen, komt voor uit de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. Deze wet is op 1 maart 2009 in werking getreden. De wet beoogt een bijdrage te leveren aan het verminderen van de (echt)scheidings- en omgangsproblematiek.
In de nieuwe wet zijn de volgende hoofdpunten opgenomen:

 • De ouders zijn verplicht een ouderschapsplan te voegen bij een verzoek tot echtscheiding, beŽindiging van een geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed. Deze verplichting geldt ook voor samenwonende ouders die gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen.
 • De ouders maken in het ouderschapsplan over drie onderwerpen in ieder geval afspraken: zorgverdeling, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen.
 • De ouderlijke verantwoordelijkheid wordt nader omschreven:
  • Een kind heeft recht op gelijkwaardig ouderschap na scheiding;
  • Een ouder is verplicht om de ontwikkeling van de band van zijn of haar minderjarig kind met de andere ouder te bevorderen;
  • De ouder die niet het gezag uitoefent, heeft niet alleen een recht maar ook de verplichting tot omgang.
 • De rechter kan, als het belang van het kind zich hier niet tegen verzet, op verzoek een dwangmiddel in de beschikking opnemen. Een dwangmiddel kan bijvoorbeeld een dwangsom zijn. Dit wordt dan vastgelegd in de beschikking tot vaststelling van een zorgregeling of hoofdverblijfplaats.
 • De rechtbank start met de behandeling van het verzoek tot vaststelling van een zorgregeling, hoofdverblijfplaats of informatie binnen zes weken na indiening.
 • Het is niet meer mogelijkheid om een huwelijk in een geregistreerd partnerschap om te zetten. Hierdoor is het scheiden langs de weg van de 'flitsscheiding' onmogelijk.

  (Bron: ministerie van justitie)

!
Wilt u meer informatie over het ouderschapsplan? Wij kunnen u een voorbeeldmodel leveren. Bel ons voor een afspraak of stel uw vraag via de contactpagina.