Fiscaliteiten & Ontslag


Verlagen van de WOZ-waarde

Gemeentes achten bezwaarschriften tegen een te hoge WOZ-waarde regelmatig ongegrond of beroepen zich op regels op grond waarvan verlaging van de WOZ-waarde kan worden geweigerd.
Dit kan in voorkomende gevallen voor u nadelige, financiële, gevolgen hebben:

- Bij erfenissen wordt de waarde van onroerend goed vaak afgeleid van de WOZ waarde, als deze te hoog is, wordt ook de erfbelasting (voorheen successieheffing genoemd) bij overlijden onnodig hoog.
- Door een hogere WOZ-waarde is de bijtelling van de Eigen Woning hoger waardoor de maandelijkse belastingteruggave lager wordt of in ieder geval niet stijgt.
- Veel gemeentelijke belastingen zijn gebaseerd op de WOZ-waarde:  hoe hoger de WOZ-waarde des te hoger de locale belastingheffingen worden.

Het lijkt vaak onbegonnen werk om de gemeente zover te krijgen de WOZ-waarde te verlagen, maar laat u daar niet door afschrikken. Ook als de gemeente uw bezwaarschrift niet wil honoreren (en dus niet wil meewerken aan verlaging van de WOZ-waarde) zijn er nog mogelijkheden om medewerking af te dwingen.
Wij kunnen u hierbij helpen, neemt u contact met ons op om uw zaak succesvol te begeleiden.


Wijziging fiscaal partnerschap 2011

 

Met ingang van 1 januari 2011 is het fiscaal partnerschap voor ongehuwd samenwonenden gewijzigd. Voor de volgende groepen ongehuwd samenwonenden geldt vanaf 2011 automatisch het fiscaal partnerschap.

    * Samenwonenden met een notarieel samenlevingscontract
    * Samenwonenden die samen een kind hebben gekregen of waarbij de ene partner het kind van de andere partner heeft erkend
    * Samenwonenden die gezamenlijk eigenaar zijn van een nieuwe woning
    * Samenwonenden waarvan de partner is aangewezen als begunstigde voor het partnerpensioen
    * Gehuwden en geregistreerd partners worden net als onder de huidige regeling automatisch als fiscaal partner aangemerkt, tenzij men duurzaam gescheiden leeft.

Bij overlijden

Voor de schenk- en erfbelasting zijn ongehuwd samenwonenden uitsluitend partners (en hebben daarmee recht op de hoge vrijstelling) als men een notarieel samenlevingscontract heeft met daarin een wederzijdse zorgverplichting!

Een gezamenlijk gekochte woning, een kind of een gezamenlijk pensioen volstaat derhalve niet!

Fiscaal partnerschap 2011 in schema
 
Persoonlijke situatie 2011                                                            Wel / Geen fiscale partners
U bent getrouwd                                                                         U bent fiscale partners
U bent geregistreerd partner                                                       U bent fiscale partners
U woont samen en heeft een notarieel samenlevingscontract          U bent fiscale partners
U woont samen maar heeft geen (notarieel) samenlevingscontract.
En u hebt samen geen kind, geen eigen woning of bent niet als
pensioenpartners aangemerkt.                                                     U bent geen fiscale partners
U woont samen en hebt een samenlevingscontract dat u niet bij
de notaris heeft afgesloten. En u heeft samen geen kind, geen
eigen woning of bent niet als pensioenpartner aangemeld.             U bent geen fiscale partners
U woont samen en heeft samen een kind                                     U bent fiscale partners
U woont samen en heeft samen een eigen woning                        U bent fiscale partners
U woont samen en bent pensioenpartners                                    U bent fiscale partners

Let op!

Als u langer dan 6 maanden in een kalenderjaar hebt samengewoond op hetzelfde adres en in het bezit bent van een notarieel samenlevingscontract bent u dus vanaf 2011 fiscaal partner. Hiervoor krijgt u voor de erfbelasting ook dezelfde status als gehuwden, ondermeer een vrijstelling voor vermogensoverdracht van 600.000 euro. Als u geen samenlevingscontract hebt moet u voor deze vrijstelling minimaal 5 jaar hebben samengewoond. Heeft u wel een samenlevingscontract dan moet u tenminste 6 maanden zijn ingeschreven op hetzelfde adres in de Gemeentelijke Basis Administratie
(Bron: Anotaris, december 2010)